Зміст конкурсних завдань

e-mail Друк

 

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПНИХ ТЕСТІВ

ЗМІСТ КОНКУРСНИХ ЗАВДАНЬ

 

Українська мова

 

Вступ до 5 класу

 

1. Частини мови: - іменник (визначення роду, числа; відмінювання); - дієслово (визначення дієвідмін, особи, роду); - прислівники (правопис найуживаніших прислівників).

 

2. Будова слова. Утворення споріднених слів.

 

3. Правопис: - слова з апострофом; - префікси при-, пре-, з-, с-; - ненаголошені голосні /е/, /и/ в корені слова; слова з подовженими приголосними.

 

4. Звуко-буквений аналіз слів. Транскрипція.

 

5. Синоніми. Антоніми. Слова, вжиті в переносному значенні. Фразеологізми.

 

Вступ до 6 класу

Поняття про текст
Текст і його ознаки: тема і основна думка, задум, наявність двох і більше речень, зв’язність, завершеність. Поділ тексту на мікротеми й абзаци, а речення в тексті — на відоме і нове. Тематичне речення в мікротемі.
Мовні засоби зв’язку речень у тексті.
Тексти різних типів — розповідь, опис, роздум .
Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення. Стилістична помилка .

Відомості з синтаксису і пунктуації
Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне та залежне слово у словосполученні. Речення з одним головним членом . Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні . Окличні речення . Розділові знаки в кінці речень.


Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини
Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Узагальнююче слово при однорідних членах речення.
Звертання.
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами  .
Складні речення. Кома між однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.
Розділові знаки при звертанні . Виділення вставних слів на письмі комами.
Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне і з’єднані безсполучниковим зв’язком та сполучниками.
я із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові.
Тире при діалозі.

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ.
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї.
Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

Орфограма.
Основні правила переносу. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] у коренях слів.

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.
Спрощення в групах приголосних.
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки чергування у — в, і — й. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо.
Правила вживання м’якого знака.
Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
Написання слів іншомовного походження: и, і у словах іншомовного походження; правопис м’якого знака та апострофа; подвоєння букв у словах іншомовного походження.


Лексикологія. Фразеологія.
Однозначні і багатозначні слова . Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях . Лексична помилка .
Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.
 Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми.
Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми в ролі членів речення.
Будова слова. Орфографія
Корінь, суфікс, префікс і закінчення — значущі частини слова.
Написання префіксів пре-, при-, прі-

Вступ до 7 класу

Лексикологія
Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.
Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.
Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.
Офіційно-ділова лексика.
Словотвір. Орфографія
Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ (або слів), перехід слів з однієї частини мови в іншу.
Зміни приголосних при творенні слів.
Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.
Творення складноскорочених слів.
Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів.
Морфологія. Орфографія
Загальна характеристика частин мови
Іменник
Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Іменники — назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні та власні.
Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.
Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.
Відмінки іменників, їх значення.
Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни.
Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.
Особливості творення іменників. Правопис іменників
Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.
Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Відмінювання прикметників. Повні й короткі форми прикметників.
Прикметники твердої і м’якої груп.
Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники. Правопис прикметників.
Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені.
Відмінювання числівників.
Творення числівників.
Правопис. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.
Роздільне написання складених числівників.
Написання разом порядкових числівників з -тисячний.
Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені .
Відмінювання займенників усіх розрядів. Правопис займенників.

Вступ до 8 класу

Морфологія. Орфографія
Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то.
Неозначена форма (інфінітив) та особові форми. Доконаний і недоконаний види дієслова.
Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу.
Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного способу і наказового способу.
Безособові дієслова.
Способи творення дієслів.
Правопис дієслів
Не з дієсловами .
Правопис -ться, -шся в кінці дієслів .
Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін.
Буква ь у дієсловах наказового способу.
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу.
Дієприкметниковий зворот. Безособові діє-слівні форми на -но, -то.
Правопис дієприкметників.
Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот.
Правопис дієприслівників.
Прислівник загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Розряди прислівників .
Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення.
Правопис прислівників.

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні.
Непохідні й похідні прийменники.
Правопис прийменників.
Сполучник як службова частина мови. Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.
Правопис сполучників.
Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.
Правопис часток.
Вигук як особлива частина мови.
Правопис вигуків.

Вступ до 9 класу

Синтаксис. Пунктуація
Словосполучення і речення.
Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.
Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні реченн. Речення прості й складні, двоскладні й односкладні.
Просте речення. Двоскладне речення
Головні і другорядні члени речення
Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).
Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення .
Прикладка як різновид означення. Види обставин (за значенням). Порівняльний зворот.
Тире між підметом і присудком.
Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.
Виділення порівняльних зворотів комами.
Односкладні речення. Неповні речення
Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові) і підмета (називні). Односкладні речення як частини складного речення.
Повні й неповні речення
Тире в неповних реченнях.
Речення з однорідними членами
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Кома між однорідними членами.
Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
Звертання непоширені й поширені. Вставні слова (словосполучення, речення).
Розділові знаки при звертанні і вставних словах.
Речення з відокремленими членами
Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючі).
Розділові знаки при відокремлених членах.


Вступ до 10 класу

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Заміна прямої мови непрямою.
Цитата як спосіб передачі чужої мови. Діалог.
Складне речення і його ознаки
Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком.
Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.
Розділові знаки між частинами складносурядного речення.
Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами (місця, часу, способу дії і ступеня, порівняльні, причини, мети, умови, наслідкові, допустові).
Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.
Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення.
Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.
Безсполучникове складне речення
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.
Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.
Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку
Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

Вступ до 11 класу

Стилістика мови. Культура мовлення.
Стилістичні засоби фонетики.
Позначення на письмі голосних та приголосних звуків: складні випадки правопису м’якого знака, апострофа, великої букви, слів з ненаголошеними голосними, подвоєнням та подовженням приголосних, спрощенням у групах приголосних, чергування голосних і приголосних звуків, слів іншомовного походження.
Стилістичні засоби лексикології і фразеології
Слово і його лексичне значення.  Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку (ласкаве, іронічне, урочисте та ін.). Специфічно побутова лексика; професійно виробнича лексика; наукова і ділова лексика; просторічні слова; діалектні, застарілі, запозичені слова, неологізми, їх стилістичні функції.
Лексико-стилістичні синоніми і їх види (контекстуальні синоніми, перифрази; переносне значення слів; тропи (порівняння, метафора, епітет, метонімія, синекдоха, персоніфікація, гіпербола, алегорія). Антоніми. Пароніми.
Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.
Словотворчі засоби стилістики
Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Стилістична синоніміка морфем.
Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.


10-11 класи
Тексти для диктантів (зразки)

Далекий світ дитинства

    Один із найвідоміших українських кобзарів Єгор Мовчан, котрого Максим Рильський назвав пісенним Гомером сучасності, на схилі літ надумав одвідати могилу Тараса Шевченка. То була його остання мандрівка.
    Дорогою до Канева Єгор Мовчан  і його колеги зробили зупинку в одному із сіл Київщини. До оселі, де відпочивали мандрівники, зібралося багато людей, щоб послухати віртуозну гру дзвінкоголосого кобзаря. Коли ж, нарешті, надійшов час знову вирушати в дорогу, гостинні селяни поцікавилися: чим би могли вони віддячити щедрому співакові? Адже він подарував їм справжнє, величне свято народної пісні і думи.
    Єгор Хомич, трохи подумавши, мовив: «Найкращим віддарунком буде, якщо допоможете мені зробити мандрівку в дитинство. У юному віці, захворівши на віспу, я ослів і відтоді живу уявою своєї хатини, покритої солом’яною стріхою. Допоможіть на схилі літ відчути на доторк дитинство».
    Спорядили настил, підсадили повитого літами чоловіка і затихли в очікуванні. Він з якимсь боязким трепетом доторкнувся стріхи, довго обласкував долонями солом’яні цурпалки, наче пестив малу дитину. Натомість повернувся до людей, мовив слізно: «Спасибі вам, дорогенькі мої, за живу мандрівку в далекий світ дитинства. Уклінно дякую вам!»

    (173 сл.)                    За В. Скуратівським    

Поради Іржі Томана

    Говоріть лише тоді, коли вам є що сказати. Не може говорити цікаво той, хто нічого не читає, не бере участі в громадському житті, не відвідує культурних закладів, не дискутує з товаришами, не подорожує й нічого не переживає.
    Хто говорить надто тихо, справляє враження людини, яка не вірить у свої сили. Той же, хто говорить надто голосно, справляє враження агресивної людини.
    Для збагачення власного словникового запасу читайте твори авторитетних авторів, слухайте кваліфікованих промовців і принагідно записуйте ті слова й вирази, які б ви хотіли використовувати у своїй мові.
    Виявіть, які слова ви вживаєте надто часто, і намагайтеся їх замінити іншими словами й виразами.
    Чергуйте довгі речення з короткими. Довгі речення важко сприймати й розуміти. Нагромадження коротких речень робить мову монотонною.
    Часте вживання особових займенників замість імен осіб може призвести до неправильного тлумачення сказаного.
    Вимовляйте слово «ми» голосно, а слово «я» - пошепки.
    Речення, у якому кілька іменників стоять поруч, сприймається важко.
Вживайте якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей: «даруйте», «перепрошую», «дякую», «будь ласка» і т. ін.
    Природа дала людині один язик і два вуха для того, щоб вона слухала інших удвічі більше, ніж сама говорить.

    (187 сл.)                         З журналу                

 


Англійська мова

ВСТУП ДО 2 КЛАСУ


Тематика спілкування

1.    Я, моя сім'я та мої друзі
2.    Дозвілля (уподобання)
3.    Природа (погода)
4.    Свята та традиції. День народження
5.    Шкільне життя (школа, моя класна кімната, мій портфель)

ВСТУП ДО 3 КЛАСУ


Тематика спілкування
6.    Я, моя сім'я та мої друзі
7.    Дозвілля (уподобання)
8.    Природа (погода)
9.    Свята та традиції. День народження
10.    Шкільне життя (школа, моя класна кімната, мій портфель)


Граматична компетенція
Дієслово:
Future
Раst Sітрlе,
Prеsеnt Соntinuous.
To be going to...
Модальні дієслова
сan, тау, тust.
Артикль:
означений, неозначений.
Наказовий спосіб дієслів (команди).
Іменник:
множина іменників.
Прикметник:
якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік.
Прийменник:
місця, на напрямку (on, in, under, to).
Займенник:
вказівні (this, that з іменниками), особові, присвійні.
Числівник:
кількісні (1—20).
Сполучник: but, and.

 

ВСТУП ДО 4 КЛАСУ


Тематика спілкування


1.    Я, моя сім'я, друзі
•    Розпорядок дня;
•    Щоденні обов’язки.
2.    Відпочинок і дозвілля.
3.    Людина
•    Опис зовнішності;
•    Захоплення.  
4.    Природа   і навколишнє   середовище.
5.    Свята   та традиції.
6.    Дім, квартира.
7.    Школа
•    Навчальні предмети.

Граматична компетенція


•    Тhеге іs, thеге аге
•    Модальні дієслова: саn, may, must
•    Іменник: злічувані, незлічувані,
•    Присвійний відмінок
•    Прикметник: якісні, відносні
•    Прийменник: місця, напрямку, часу
(before, after,up, down, over, across)
•    Артикль: означений, неозначений


ВСТУП ДО 5 КЛАСУ


Тематика спілкування


1.    Оточення
•    Про себе, свою сім’ю, професії;
•    Зовнішність, друзі;
•    Домашні улюбленці.
2.    Робочий день
3.    Дозвілля та відпочинок
4.    Місце проживання (помешкання)
5.    Природа (погода)

Граматична компетенц

    Діеслово:

•    ‘To be’   Present Simple/ Past Simple
•    Present Simple
•    Present Continuous
•    Past Simple
•    Future simple
•    Have got/has got

Модальні дієслова

•    Can/could
Plurals of nouns
How much/How many
Some/any; a few/ a little
Question words

ВСТУП ДО 6 КЛАСУ


Тематика спілкування


1.    Я, моя сім’я, мої друзі
•    родинні зв’язки;
•     розпорядок дня.
2.    Одяг, їжа, напої
3.    Відпочинок і дозвілля
•    захоплення, вільний час, канiкули
4.    Природа.  Погода
5.    Подорож (загальні відомості про Великобританію, Україну)
6.    Рідне місто/ село
7.    Свята і традиції
8.    Шкільне життя
•    навчальні предмети;
•    робочий день;
•    урок англійської мови.

Граматична компетенція

Часові форми дієслова:


•    Present/Past/FutureSimple;
•    Present  Perfect.


Модальні дієслова:

•    can, could, may, must, have to.


Іменник:

•    однина, множина (винятки);
•    присвійний відмінок.


Прикметник:

•    ступені порівняння (двоскладові та багатоскладові прикметники).

Прийменник:

•    місця, напрямку, часу.

Прислівник:

•    частотні (seldom, sometimes, often), часу.

Займенник:

•    особові, присвійні, зворотні.

Артикль:

•    означений, неозначений.

ВСТУП ДО 7 КЛАСУ


Тематика спілкування

1.    Я, моя сім’я, мої друзі
•    зовнішність;
•    риси характеру.
2.    Покупки
•    відвідування  магазинів.
3.    Харчування
•    традиції харчування.
4.    Спорт
•    види спорту;
•     Олімпійські ігри.
5.    Подорож
•    підготовка до подорожі.  
6.    Великa Британія
•    Лондон
7.    Україна
•    Київ
8.    Шкільне життя
•    улюблений предмет

Граматична компетенція

Дієслово:

•    стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова y Past Perfect та Past Continuous.

Модальні дієслова:

•    can, could, may, must, have to, should.

Прислівник:

•    частотні, ступеня (enough, too), часу (already, jast, yet, etc.)
Сполучник:
•    so, as...as, so...as.

Займенники:

•    yet, never з дієсловом у Present Perfect.

Артикль:

•    означений, неозначений, відсутність артикля.

ВСТУП ДО 8 КЛАСУ


Тематика спілкування

1.    Я, моя сім’я, друзі
•    обов’язки в сім’ї;
•    сімейні традиції.
2.    Харчування  
•    приготування їжі;
•    сервiровка столу.
3.    Охорона здоров’я
•    відвідування лікаря;
•    симптоми захворювань.
4.    Кіно і театр
5.    Спорт (
•    спортсмени, спортивні змагання, клуби, секції.
6.    Великобританія
•    знайомство з визначними місцями Лондона.
7.    Україна
•    ознайомлення з основними пам’ятками культури Києва.
8.    Шкільне життя
•    позакласні заходи.

Граматична компетенція

Дієслово:

•    стверджувальна, питальна та заперечна форми у  Present Perfect, Continuous.
•    Пасивний стан дієслова (Present Simple, Past Simple).

Модальні дієслова, модальні вирази: to be allowed to, to let / make smb do.

Іменник: злічувані та незлічувані.
So do I  
Neither... nor...             
 Either... or...

ВСТУП ДО 9 КЛАСУ

Тематика спілкування

1.    Я і мої друзі (друзі по листуванню)
2.    Стиль життя (здоровий спосіб життя, активний відпочинок)
3.    Література
•    вибір книги для читання;
•    улюблений письменник, поет, книга, літературний герой;
•    відвідування бібліотеки.
4.    Засоби масової інформації (пресса)
5.    Музика
•    улюблені стилі, музиканти, композитори, виконавці;
•    уідвідування концертів.
6.    Велика Британія
•    географічне положення
•    клімат
•    населення
7.    Шкільне життя
•    школи в Україні та за кордоном
•    приміщення
•    правила поведінки

Граматична компетенція


Дієслово:

•    Future Tenses ( Future-in-the-Past);
•    Past Tenses;
•     Passive Voice;
•    Sequence of Tenses;   
•    Reported speech;
•    Conditional   l .

Модальні дієслова, модальні вирази:

•    may,   might, ought to.

Займенник:

•    неозначені
•    заперечні

Прикметник:

•    в структурах “as…as”, “so…as”;
•    зі словами rather,almost, quite

Прислівник:

•    неозначені
•    заперечні
Adverbial Clause with “when”.

ВСТУП ДО 10  КЛАСУ

Тематика спілкування

1.    Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
2.    Природа і погода
•    навколишнє середовище;
•    охорона довкілля.
3.    Засоби масової інформації
•    телебачення і радіо, програми, ведучі;
•    улюблена радіо-/телепередач.
4.    Молодіжна культура
•    зовнішність;
•    захоплення;
•     молодіжні організації, клуби, табори.
5.    Наука і технічний прогрес
6.    Велика Британія
•    великі міста;
•    пам’ятки культури.
7.    Робота і професія (професії, вибір професії)

Граматична компетенція

Дієслово:

•    Future Tenses;
•    Past Tenses;
•    Passive Voice;  
•    фразеологічні вирази;
•    герундій.

Модальні дієслова, модальні вирази:

•    must/mustn’t, should, may, ought to, can, will, might / could, need / needn’t.
Складносурядні, складнопідрядні речення (Non-defining Clauses).


ВСТУП ДО 11  КЛАСУ

Тематика спілкування

1.    Я, моя сім’я, друзі
•    особистість, стосунки з товаришами, взаємодопомога;
•    один день з твого життя;
•    вирішення конфліктів.
2.    Дозвілля і спорт
•    роль спорту в житті суспільства;
•    спортивні змагання;
•    здоровья та спорт.
3.    Харчування
•    національна кухня Великобританії та України;
•    здорова та корисна їжа;
•    погані звички.
4.    Природа і погода
•    природні катаклізми;
•    вплив погоди на здоровя та настрій;
•    захист природи.
5.    Живопис
•    відомі художники та їхні твори;
•    відвідування музею, виставки або галереї;
•    українські митці.
6.    Наука і технічний прогрес
•    сучасні засоби комунікації і інформації;
•    вплив науки на розвиток суспільства;
•    технології.
7.    Шкільне життя (освiта в Україні й за кордоном)
a.    Робота і професії

Граматична компетенція
Дієслово:

•    Past Tenses,
•    Present / Past / Perfect Continuous,
•    Future Tenses,  
•    структура Will or going to + Infinitive,
•    Used to or would + Infinitive,
•     Conditionals I/II.

Фразові дієслова.

Verb patterns –ing form verbs;
Talking about likes/dislikes
Expressions of past time
So, because
Will  for predictions

 

Математика 10 клас

Економічний профіль

Завдання складені згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів Математика 5-12 класи , видавництво «Перун», Київ, 2005 р., та надруковані у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№ 2, 2006 р.) та збірника завдань для державної підсумкової атестації з математики в 2013 році (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України наказ № 55 від 25.01.2013).

 

Вступ

Ви знаходитесь тут: Головна